IRM:s prognos för 2020-2021: Kraftigt tapp för medieinvestering under 2020 i spåren av Covid 19 pandemin

 

Idag har IRM publicerat prognosen för medieinvestering under 2020-2021. 

 

Prognosen för 2020 har på grund av de stora förändringarna för de allmänekonomiska läget nedreviderats kraftigt. IRM vill understryka att den framtida utvecklingen fortsatt är mycket osäker och att coronapandemins utveckling kommer att vara avgörande för huruvida läget kommer förvärras alternativt förbättras. Medieinvesteringarna är mycket beroende av en stabil ekonomi för att visa tillväxt och prognosen innehåller därför ett utökat segmentet om cykliska drivkrafter med en analys av situationen för mediemarknaden under covid 19. Detta för att ytterligare belysa sambandet mellan BNP och medieinvesteringarna samt för att ge en historisk återblick avseende utfallet för medieinvesteringarna vid tidigare ekonomiska kriser.

 

Under 2020 förväntar sig IRM en kraftig nedgång av medieinvesteringarna som totalt förväntas falla -13,3% relativt 2019. IRM:s första prognos för 2021 visar en återhämtning för den totala marknaden.

 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2020-2021, kvartalsdata 2019-2021p.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

;