Målemetode & definisjoner

Målemetode & definisjoner

IRM oppgir statistikk for  reklameinvesteringer netto, dvs. annonseinntekter etter at eventuelle rabatter er trukket fra. Nettoinvestering er godt egnet som grunnlag for å analysere utviklingen av det totale reklamemarkedet og individuelle annonseringskanaler. IRMs statistikk kan vise hvor mye annonsørene faktisk bruker i ulike annonseringskanaler totalt, og hvor stort reklamemarkedet i Norge er.

Grunnlaget for IRM statistikk er en surveymetodikk. Medieselskaper og andre relevante aktører i reklamebransjen gir informasjon som sendes til IRM om utfakturerte salg, men eksklusive merverdiavgift, produksjon og provisjon, i løpet av en gitt periode. Barter er ikke inkludert når det er en utveksling mellom parter, og ikke omfatter fakturerte salg.

For å gi en fullstendig og så nøyaktig bilde som mulig av det norske reklamemarkedet estimerer IRM salgsinntekter av aktører som ikke leverer data. Disse estimatene er basert på mange ulike parametre, for eksempel informasjon om selskapets salg, reklamesalg av samme type aktører, og ulike former for rekkeviddemålinger.

Norge er et forholdsvis lite reklamemarked med et gjennomsiktig forretningsmiljø som muliggjør undersøkelsesstudier av nettoinvestering i reklame. Internasjonalt er det ofte anslått netto investering basert på brutto investeringer og sjablonverdier for provisjoner og rabattnivåer.

Papiraviser

Aviser skal deles inn i digitale og trykte aviser. Den trykte avis er delt inn i papiraviser med underkategorier riksaviser, storbyaviser, lokalaviser og innstikk .

Med digitalaviser menes reklameinntekter fra digitale kanaler i aviser, gratisaviser og rent digitale nyhetsaktører.

Papiraviser

Papiravis rapporteres kvartalsvis og omfatter annonsering i trykte riks-, storby- og lokalaviser. Papir aviserenes instikk rapporteres også kvartalsvis.

Dagspresse-operatørenes inntekter for digital annonsering er ikke inkludert i papiravis, men i kategorier under Internett. Papiraviserenes innstikk og vedlegg begrenses til rene reklametrykksaker distribuert med trykt avis. Instikk rapporteres separat og er derfor ikke inkludert i papiravis med mindre uttrykkelig angitt. Reklamesalg i redaksjonelle innstikk er ikke med i innstikk men i papiravis. Produksjon av innstikk med native advertising eller semiredaksjonelt stoff er ikke inkludert.

Gratisaviser opphørt å være sin egen kategori. IRM har lagt inn gratisaviser i kategorien for lokalaviser.

Statistikkunderlaget for papiravis og instikk samles inn av  Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og består av annonseinntekter for rundt 120 titler. Statistikken rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig, med prognoser for annonseinvesteringer i avis. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.

TV

TV rapporteres kvartalsvis og refererer til TV-reklame i lineær, broadcast TV-programmer.

Kategorien refererer til TV-reklame i lineær, broadcast TV-programmer, inkludert sponsing men unntatt annonsørsfinansiert produksjon (AFP). Reklame på web-TV rapporteres under Internett og er derfor  ikke inkludert i TV.

Statistisk underlag  for TV innsamles av IRM og består av ca 15 kanaler. Statistikken rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i TV-reklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.

Lydmedier

Radio

Radio rapporteres kvartalsvis og omfatter aktørenes samlede salg av reklame.

Inntekter for reklame på digitale kanaler rapporteres IKKE separat og inngår i derfor i radiokategorien.

Statistisk underlag for radio innsamles av IRM. Statistikken kompleteres årlig av underlag fra Medietilsynet. Statistikken rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i radioreklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.

Podcast

Podcast rapporteres kvartalsvis og omfatter aktørenes samlede salg av reklame. Podcasts inkluderer aktørenes salg av reklame og sponsing i podcast-kringkasting. Annonsørfinansiert produksjon (AFP) er ikke inkludert. Målingen er begrenset til kanaler og annonsering rettet mot norske forbrukere, det vil si ikke alle kanaler som er tilgjengelige digitalt.

Fagpresse

Fagpresse rapporteres kvartalsvis og omfatter reklame i trykt fagpresse.

Fagpresse omfatter reklame i trykt Fagpresse inkludert eventuelle innstikk og vedlegg. Videre nedbrytning av Fagpresse etter fag/felt rapporteres i IRMs kvartalsrapporter. Inntektene for digital annonsering er ikke inkludert, da disse er inkludert i internett med mindre annet er oppgitt. I IRMs kvartalsrapporter kan du lese om fagpressens totale salg inkludert inntekter for reklame i digitale kanaler.

Av og til brukes begrepet tidsskrifter som omfatter både fagpresse og ukepresse. Ukepresse generelt er rettet til private forbrukere, mens Fagpresse refererer til titler rettet mot fagfolk i en bestemt bransje.

Statistisk underlag for Fagpresse er innsamlet av organisasjonen Fagpressen og består av over 200 titler. Statistikk for Fagpresse rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i fagpresseannonsering. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.

Ukepresse

Ukepresse rapporteres kvartalsvis og omfatter annonsering i trykte magasiner.

Ukepresse omfatter annonsering i trykte magasiner inkludert eventuelle innstikk og vedlegg. Videre nedbrytning av ukepresse etter emne finnes i IRMs kvartalsrapporter. Magasiners annonseinntekter for digitale kanaler er inkludert i Internett, men blir ikke rapportert separat.

Av og til brukes begrepet tidsskrifter som omfatter både fagpresse og ukepresse. Ukepresse generelt er rettet til private forbrukere, mens Fagpresse refererer til titler rettet mot fagfolk i en bestemt bransje.

Statistisk underlag for ukepresse samles inn av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Statistikk for ukepresse rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i ukepresseannonsering. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.

Utendørsreklame

Utendørsreklame rapporteres kvartalsvis.

Utendørsreklame, eller out-of-home (OOH), er i stor grad trafikkreklame - analoge og digitale reklameskilt langs veiene og på bussholdeplasser, togstasjoner og flyplasser - men også butikkmedia er inkludert, som knytter seg til fast annonseplass i butikker, for eksempel hyllekantreklame, handlevognreklame og TV-reklame i butikken. Butikkpromotion, som f.eks butikkarrangementer, butikkdemonstrasjoner og produksjon av skiltmateriell er ikke klassifisert som utendørsreklame.

Statistisk underlag for utendørsreklame er innsamlet av IRM og består av en håndfull aktører. Statistikken utgis hvert kvartal. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i utendørsreklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.

Kino

Kinoreklame rapporteres kvartalsvis.

IRMs statistikk for kino omfatter annonsesalg på skjermen (on-screen)  og utenfor skjermen (off-screen), men ikke inntekter for digital annonsering. Et eksempel på off-screen salget som inngår er eventmarketing. 

Statistisk underlag for kino er innsamlet av IRM og består av alle aktører på markedet. Dette rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i kinoreklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.

Internett

Internett rapporteres kvartalsvis.

IRMs måling er en totalundersøkelse av digitale medieinvesteringe i Norge. Internett er delt inn i seks underkategorier, se nedenfor. Statistisk underlag er innsamlet av IRM og består av de fleste av de store nettstedene. IRM utfyller disse dataene med estimat. 

Statistikk for internett presenteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i internettreklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.

Display:

  • Banners: inkluderer webkampanjer hvor nettsiden får betalt for å publisere kjøperens innhold. Display annonsering innebærer et stort antall formater, inkludert reklame i form av tekst. Imidlertid er all reklame i direkte tilknytning til redaksjonell video rapportert separat i web-TV. 

  • Native: Native er innhold som etterligner en artikkel og betales av en annonsør og er annonsemerket. Native advertising inkluderer: kjøpt annonseplass som er designet for å etterligne utgiverens innhold og skrifttyper og er fullt integrert i det redaksjonelle systemet. Landingsside i utgiverens miljø. Innholdet er produsert av utgiveren eller av en tredjepart ansatt av utgiveren. Native annonsering omfatter også: kjøpt annonseplass som er utformet med særegen bakgrunn og tilpasset skrift. Landingsside utenfor utgiverens miljø. Innholdet leveres av en ekstern part. Programmatisk native er inkludert. IRMs måling begrenser seg til medieaktører, og omfatter distribusjon. Sosiale nettverk inngår ikke.

  • Online video: reklame, både video og statisk, som vises eller er solgt i forbindelse med den redaksjonelle video, inkludert brukergenerert innhold. For eksempel, inkluderes inntekter for en statisk banner i  Web-TV vinduet. Såkalt annonsørfinansiert produksjon (AFP) er ikke inkludert. Aktørene i statistikken er TV-hus, aviser, aktører med brukergenerert innhold og salgsselskaper. Statistikken viser både mobil og desktop.

  • Sosiale nettverk: reklameplass kjøpt hos sosiale nettverk. Husk at dette er kjøp av reklameplass og ikke investering i sosiale PR-satsinger eller foretakets egen tilstedeværelse i sosiale nettverk. Omfatter alle typer annonseinntekter i nettverkene – også video.

Rubrikk & Nettkataloger:

  • Rubrikk: Dette inkluderer inntekter fra rubrikkannonsering - eiendom, bil / motor, stilling ledig og annet. Ut over digital rubrikkannonsering fra aktører med opprinnelse i print inkluderer denne kategorien også rene internettoperatører som er aktive i kjøp og salg etc. Statistikken viser både mobil og desktop.

  • Nettkataloger: Dette inkluderer inntekter fra katalogannonsering på nett. Statistikken viser både mobil og desktop.

Søkeordsmarkedsføring:

Inkluderer inntekter fra sponsede søkelinker (SEM) og søkemotoroptimalisering (SEO). Med sponsede søkelenker menes betalt annonseplass kjøpt hos søkemotorer. SEO viser til inntekter for tjenester som øker antallet relevante treff på et nettsted og sørger for at det ender opp høyt i resultatlistene. Statistikken viser både mobil og desktop.

Direktereklame

Direktereklame rapporteres kvartalsvis og refererer til flyers distribuert i postkassen.

Direktereklame (DR) refererer til flyers distribuert i postkassen. IRM presenterer to underkategorier til DR; adresserte (ADR) og uadresserte (UDR) utsendelser. Annonsører kan velge å gjøre det som UDR-post til alle i et gitt geografisk område eller de kan alternativt sende ADR post til en bestemt målgruppe basert på demografiske parametre.  Merk at direktereklame ikke er det samme som direkte markedsføring. Direktereklame er en mediekanal mens direkte markedsføring er en kommunikasjonsstrategi som er uavhengig av mediekanal.

Statistisk underlag for direkte reklame er samlet inn av IRM og inneholder informasjon fra alle aktive aktører for distribusjonsinntekter for adressert og uadressert direktereklame. Rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i direktereklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.

Sponsing

Sponsing rapporteres årsvis.

IRM er basert på Sponsing og Event Association (SEFS) definisjon av sponsing som lyder som følger:

"Sponsing er assosiasjonsmarkedsføring; en kommersiell metode for kommunikasjon, markedsføring og salg. Sponsing er basert på en kommersiell avtale mellom (vanligvis) to parter der et selskap betaler for de kommersielle rettighetene til å utnytte en assosiasjon (f.eks med en hendelse, en organisasjon, et prosjekt, etc.). "

Statistikk for sponsing er årlig. Dokumentasjonen som samles inn av Sponsor Insight. Sponsing som markedsdisiplin skiller IKKE  mellom produksjon og plasskostnad og derfor er begge deler med i det rapporterte nettosalget.

Event marketing

Event marketing eller hendelsesmarkedsføring rapporteres årlig.

Hendelsesmarkedsføring er et betalt evenement gjennomført i hensikt av ekstern markedsføring, og som for forbrukeren eller mottakeren er gratis. Det betyr at hendelser med personalet som målgruppe (Firmaarrangementer) Ikke inngår.

Hendelsesmarkedsføring rapporteres årlig. Statistikken er innsamlet av sponsor Insight og er et estimat basert på opplysninger fra eventbyråene. Disse omfatter annonsørens samlede kostnader for arrangementet av hendelsen eller eventet.