IRM:s prognos 2022-2023: 2022 förväntas bli ytterligare ett gott år innan marknaden saktar in i 2023

Under 2022 prognosticerar IRM att annonsmarknaden växer med 8,3% relativt 2021. Annonsinvesteringarna förväntas därmed överstiga 50 miljarder kronor för första gången. Detta innebär att 2022 blir ytterligare ett gott år på annonsmarknaden och är ett styrketecken i och med att utvecklingen följer på det extremt goda annonsåret 2021. Den starka tillväxttakten under 2022 förklaras av en kombination av en fortsatt god digital utveckling och att vissa traditionella medier fortsatt kommer att befinna sig i en återhämtningsfas i inledningen av året efter pandemin. Året innehåller därtill både ett riksdagsval och stora idrottsevenemang vilka bidrar till den positiva utvecklingen och driver tillväxten.

IRM påpekade redan i den förra prognosen att det finns ett antal risker på nedsidan. I prognosen utvecklar IRM detta i ett i ett utvecklat avsnitt om Sveriges ekonomi som indikerar att konsumentförtroendet är på historiskt låga nivåer. En dyrare matkasse, ökande kostnader för uppvärmning och drivmedel, högre räntor och lägre reallöner har alla bidragit till hushållens negativa syn. En ökad inflationstakt kommer även att påverka annonsmarknaden negativt och innebär en lägre real tillväxt. Hushållens konsumtion är central för annonsmarknaden och över tid så kommer en svagare konjunktur att påverka annonsmarknaden negativt. Men tydligt är att marknaden fortsatt under det första halvåret 2022 går för högvarv och att en inbromsning i så fall kan komma att skönjas längre fram.

Med anledning av ovanstående så prognosticerar IRM att tillväxten på annonsmarknaden kommer att sakta av i 2023. Tillväxten är dock fortsatt positiv. IRM:s prognos är att omsättningen under 2023 uppgår till 51,7 miljarder kronor motsvarande en tillväxt om 2,9% relativt 2022.

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2022 och 2023, kvartalsdata 2021-2023p, 30 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

;