meny

Intressemedier

Intressemediernas samlade intäkter, tryckt och digitalt, redovisas per kvartal. Tryckt populärpress ingår även i månadsindex.

 

Intressemedier omfattar populärpress, fackpress och gratistidskrifter vilka normalt avser annonsintäkter från tryckta utgåvor. I IRM:s databas och kvartalsrapporter kan du också löpande följa investering i intressemediernas digitala kanaler. Aktörernas intäkter för digital annonsering ingår även i respektive internetkategori.

 

Populärpress definieras som tidskrifter, oavsett intresseområde, som riktar sig till privatkonsumenter medan fackpress avser titlar som riktar sig till yrkesverksamma inom en viss bransch. Populärpress och fackpress innebär en kostnad för konsumenten, antingen via abonnemang eller lösnummerförsäljning, vilket skiljer sig från gratistidskrifter och kundtidningar som distribueras gratis till målgruppen. Vidare nedbrytning av populärpress och fackpress per ämnesområde/bransch finns i IRM:s kvartalsrapporter. 

 

Information kring intäkter för distribution av reklambilagor hos tidskrifter redovisas per kvartal. Annonsförsäljning i redaktionella bilagor ingår INTE i bilagor utan i kategorierna dagspress respektive tidskrifter. Produktion av gratistidskrifter/kundtidningar och reklambilagor som efterliknar redaktionell miljö innefattas INTE i tidskriftskategorierna, utan ingår under produktion.

 

 

Underlaget för intressemedier samlas in av IRM. Omsättning är beräknad på underlag från uppåt 600 titlar, jämförbar tillväxt beräknas utifrån underlag från ca 250 titlar. Statistik för populärpress redovisas på månadsbasis. Statistik för övriga kategorier inom intressemedier redovisas på kvartalsbasis.