meny

Mätmetod & definitioner

IRM redovisar reklaminvestering netto totalt sett för reklammarknaden samt uppdelat på ett antal medie- och reklamformer. Statistiken bygger på data om reklamintäkter som IRM samlar in från företag som erbjuder reklamplats.

 

Reklaminvestering netto innebär annonsintäkter efter att eventuella provisioner och rabatter räknats bort. Nettoinvestering är lämpligt som underlag för att analysera utvecklingen för den totala reklammarknaden och enskilda reklamformer. 

 

Underlaget till IRM:s statistik sammanställs genom surveymetoden. Mediebolag och andra relevanta aktörer på reklammarknaden lämnar uppgifter till IRM angående fakturerad försäljning inklusive reklamskatt men exklusive moms, produktion och provision under en given tidsperiod. Barter ingår inte då det är ett utbyte och ej fakturerad försäljning. För att ge en fullständig och så korrekt bild som möjligt av den svenska reklammarknaden uppskattar IRM försäljningsintäkter hos den minoritet aktörer som inte lämnar in uppgifter. Dessa skattningar bygger på många parametrar, exempelvis information om företagets omsättning, reklamförsäljning hos liknande aktörer samt olika former av räckviddsmått.

 

Sverige utgör en relativt liten reklammarknad med ett öppet affärsklimat vilket möjliggör surveyundersökning av nettoinvestering i reklam. Internationellt sett beräknas ofta nettoinvestering utifrån bruttoinvestering och schabloner kring provisions- och rabattnivåer. 

 

Kantar Sifo mäter bruttoinvestering på den svenska reklammarknaden genom rate-card-metoden vilket innebär att annonsvolym räknas samman och multipliceras med annonsförsäljarnas officiella prislistor. I Kantar Sifo:s tjänst Reklammätningar (RM) hittar man information om reklaminvesteringar per medieaktör, annonsörsbransch, annonsör och varumärke. Denna typ av information finns inte att tillgå i IRM:s statistik.

 

 

Läs mer om IRM:s mätmetod och definitioner för olika reklamformer i listan till vänster.