meny

Tidskrifter

Intressemediernas samlade intäkter, print och digitalt, redovisas per kvartal. Tryckt populärpress ingår även i månadsindex.

 

Intressemedier omfattar populärpress, fackpress och gratistidskrifter vilka normalt avser intäkter intäkter från tryckta utgåvor. I IRM:s databas och kvartalsrapporter kan du dock även löpande följa investering i intressemediernas digitala kanaler.

 

Populärpress definieras som tidskrifter, oavsett intresseområde, som riktar sig till privatkonsumenter medan fackpress avser titlar som riktar sig till yrkesverksamma inom en viss bransch. Populärpress och fackpress innebär en kostnad för konsumenten, antingen via abonnemang eller lösnummerförsäljning, vilket skiljer sig från gratistidskrifter och kundtidningar som distribueras gratis till målgruppen. Vidare nedbrytning av populärpress och fackpress per ämnesområde/bransch finns i IRM:s kvartalsrapporter. 

 

Information kring intäkter för distribution av reklambilagor hos tidskrifter redovisas per kvartal. Annonsförsäljning i redaktionella bilagor ingår INTE i bilagor utan i kategorierna dagspress respektive tidskrifter. Produktion av reklambilagor som efterliknar redaktionell miljö innefattas INTE heller utan ingår under produktion.

 

 

Statistikunderlaget för intressemedier samlas in av IRM. Omsättning är beräknad på underlag från över 500 titlar, jämförbar tillväxt beräknas utifrån underlag från ca 200 titlar. Statistik för populärpress redovisas på månadsbasis. Statistik för fackpress samt samlat för tidskrifterna redovisas på kvartalsbasis.