meny

Reklaminvestering 2016

Miljoner kronor, löpande priser, netto inklusive reklamskatt, förändring i procent
  Mkr ±%

Medieinvesteringar

Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar) 6 113 -9,6
Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter) 1 569 -11,5
Tryckta kataloger 89 -33,4
Direktreklam 3 357 -3,1
TV inkl. text-TV 5 452 -0,7
Radio 843 11,3
Bio 150 5,3
Internet 15 732 21,2
Out-of-home (utomhusreklam & butiksmedia) 1 572 14,1
Summa medieinvesteringar 34 876 6,1
     
Marknadsaktiviteter
Butikspromotion exkl. butiksmedia 4 355 3,4
Eventmarknadsföring 3 997 -0,8
Mässor 3 509 12,0
Produktmedia/Presentreklam 6 077 4,1
Sponsring 7 153 2,6
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 25 091 3,8
     
Produktionskostnader
Byråproduktion* 8 350 10,0
Produktion direktreklam 5 207 -3,0
Produktion reklambilagor 535 -12,5
Summa produktionskostnader 14 092 3,8
     
TOTAL MARKNADSKOMMUNIKATION
74 059 4,8

 

*Notera att IRM inför årsrapporten har uppdaterat statistiken kring byråproduktion. Den nya statistiken innefattar även det som tidigare benämnts som webb- och mobilproduktion, designproduktion samt content marketing. Olika typer av produktion flyter alltmer samman hos byråerna varför IRM anser att det är lämpligt att anta en mer holistisk syn på byråproduktion.

Källa: IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2016